Daparto: We Drive Performance.

O nas i kwestie prawne

Ogólne zasady i warunki

Preambuła

DAPARTO jest platformą, na której osoby fizyczne i/lub osoby prawne (zwane dalej „użytkownikami końcowymi“) mogą szukać, znajdować, porównywać i korzystać z ofert oferentów komercyjnych (zwanych dalej „dystrybutorami“), którzy specjalizują się w handlu częściami samochodowymi. Poniższe OWH i warunki korzystania obowiązują dla obu ww. grup (zwanych dalej łącznie „użytkownikami”), o ile nie zaznaczono inaczej.

Treści publikowane przez użytkowników na stronie DAPARTO nie są z zasady kontrolowane przez DAPARTO i nie przedstawiają stanowiska DAPARTO.

 1. Konta użytkownika

  1. W momencie rejestracji konta użytkownika korzystający składa oświadczenie woli, które dotyczy dostępu do systemu DAPARTO. Procedura rejestracyjna przebiega inaczej dla użytkowników końcowych i inaczej dla dystrybutorów. Procedura rejestracyjna dla dystrybutorów jest uregulowana w Szczególnych warunkach dla dystrybutorów. Procedura rejestracyjna dla użytkowników końcowych jest opisana w § 4 a) niniejszych OWH.
  2. Konta użytkownika nie podlegają przenoszeniu.
  3. Kontrola danych podawanych w momencie rejestracji jest możliwa dla DAPARTO jedynie w sposób bardzo ograniczony, ponieważ identyfikacja osób w Internecie nie jest zabezpieczona. Każdy użytkownik powinien w związku z tym sam ustalić tożsamość możliwych stron umowy.
  4. Rejestracja dozwolona jest dla osób fizycznych i prawnych oraz spółek osobowych. Użytkownicy muszą posiadać zdolność do czynności prawnych, tj. zwłaszcza, że dla osób fizycznych w Niemczech możliwe jest korzystanie dopiero od 18. roku życia. Osoby fizyczne i spółki osobowe muszą w momencie zakładania konta być przepisowo reprezentowane.
  5. Dane żądane przez DAPARTO w momencie tworzenia konta użytkownika należy podać w sposób kompletny i poprawny. Dotyczy to w każdym przypadku imion i nazwisk oraz aktualnego adresu e-mailowego, jak i adresu, na który będzie możliwa dostawa. Podawanie adresów skrytek pocztowych i tzw. numerów telefonów z opłatą dodatkową (0700, 0801 itp.) jest niedopuszczalne.
  6. O zmianie nazwiska i/lub adresu należy niezwłocznie poinformować DAPARTO. To samo dotyczy istotnych dla umowy zmian w przypadku osób prawnych lub spółek. Użytkownicy końcowi sami dokonują takich zmian na prowadzonych przez nich kontach użytkownika. Jeśli podczas rejestracji zostaną podane nieprawdziwe dane lub jeśli uczestnik nie wykaże zmian, użytkownik może zostać wykluczony z DAPARTO ze skutkiem natychmiastowym.
  7. Nazwa użytkownika wybierana podczas rejestracji nie może naruszać praw osób trzecich, a zwłaszcza prawa do nazwy lub znaku towarowego – i nie może naruszać dobrych obyczajów. Hasła nie można przekazywać osobom trzecim.
  8. Nazwa użytkownika nie może składać się z numeru telefonu, e-maila lub adresu internetowego lub zawierać takich danych.
 2. Ogólne obowiązki i powinności wszystkich użytkowników

  1. Użytkownicy mają obowiązek korzystania z usługi jedynie w opisanym celu. Użytkownicy są zwłaszcza zobowiązani do:
  2. nieprzekazywania osobom trzecim dostępu do ich profilu i poufnego traktowania wszystkich haseł i informacji dotyczących dostępu. Jeśli osoba trzecia wykorzystuje profil użytkownika do działań niezgodnych z prawem, użytkownik ma obowiązek pokrycia szkody, o ile w sposób zawiniony umożliwił korzystanie z profilu. Ponadto ma on obowiązek bezpośredniego przekazania DAPARTO koniecznych informacji dotyczących dochodzenia odszkodowania u sprawcy;
  3. zadbania o to, aby (np. podczas przekazywania tekstów, zdjęć i danych osób trzecich) przestrzegane były wszystkie prawa ochrony własności przemysłowej i prawa autorskie;
  4. niepublikowania i nieprzekazywania osobom trzecim danych lub profili osobowościowych innych użytkowników, bez ich uprzedniej zgody;
  5. nienadużywania lub niezlecania nadużywania usług DAPARTO, zwłaszcza nieprzekazywania treści prawnych lub sprzecznych z obyczajami lub niewskazywania na takie informacje, które służą podburzaniu, inicjują czyny karalne lub pochwalają czy trywializują przemoc, są pornograficzne, zagrażają poważnie dzieciom lub młodzieży lub wpływają negatywnie na ich dobro lub mogą szkodzić wizerunkowi DAPARTO;
  6. zaniechania prób samodzielnego lub za pośrednictwem nieautoryzowanych osób trzecich pobierania informacji lub danych w sposób nieuprawniony lub ingerowania lub zlecania ingerowania w programy i usługi internetowe prowadzone przez DAPARTO lub nieuprawnionego wnikania w sieci danych DAPARTO, lub za pomocą autoryzowanych systemów tworzenie w sposób nieuprawniony baz danych na temat zasobów danych DAPARTO („data scraping“);
  7. niewykorzystywania wymiany wiadomości elektronicznych, noszącej znamiona nadużycia w celu niezamówionej wysyłki wiadomości lub informacji do osób trzecich w celach reklamowych („spamming”);
  8. skontrolowania danych i informacji przed ich wysłaniem pod kątem wirusów i zastosowania programów ochrony przeciwwirusowej, zgodnie z istniejącym stanem techniki;
  9. zabezpieczania swoich istniejących w systemie zasobów danych (dokumenty, informacje o transakcjach, oceny itd.) na moment zakończenia użytkowania poprzez pobranie ich i inne odpowiednie zabezpieczenia (wydruk, kopia, kopia ekranu), ponieważ po zakończeniu stosunku użytkowania nie będzie możliwy już dostęp do tych zasobów danych;
  10. niestosowania żadnych mechanizmów, oprogramowania lub skryptów na stronie internetowej DAPARTO, które mogą przeszkadzać w funkcjonowaniu strony internetowej DAPARTO i niepodejmowania żadnych działań, które mogą skutkować nadmiernym lub przesadnym obciążeniem infrastruktury DAPARTO;
  11. do świadczeń odszkodowawczych na rzecz DAPARTO w przypadku naruszenia jednego z ww. obowiązków;
  12. zwolnienia DAPARTO z wszelkich roszczeń osób trzecich, które polegają na naruszeniu jednego z powyższych obowiązków lub na innym bezprawnym wykorzystaniu przez niego/nich usługi lub nastąpiły za jego zgodą lub które wynikają w szczególności ze sporów dotyczących ochrony danych osobowych, praw autorskich lub innych prawych sporów, powiązanych z wykorzystywaniem usługi. Jeśli użytkownik zauważy lub powinien zauważyć takie naruszenie, istnieje obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym DAPARTO.
  13. W przypadku naruszenia powyższych obowiązków, DAPARTO, oprócz dochodzenia odszkodowania, ma prawo, w przypadku gdy ciężar naruszenia to uzasadnia, do usunięcia konta użytkownika i/lub wyłączenia go z korzystania z usługi DAPARTO w przyszłości. Jeśli użytkownik został zablokowany, nie może on już korzystać usług DAPARTO również za pomocą innych kont użytkownika i nie może ponownie się zarejestrować.
 3. Awarie systemu/odpowiedzialność

  1. Za awarie systemu nie uznaje się awarii, które spowodowane są wadliwym działaniem komputera lub innych urządzeń do wprowadzania danych użytkownika (np. telefon komórkowy, palmtop, tablet itd.) lub jego połączeniem z Internetem lub w inny sposób wykraczają poza obszar odpowiedzialności DAPARTO.
  2. Ponadto zapowiedziane prace konserwacyjne nie są uznawane za awarie systemu. W DAPARTO istnieją zaplanowane i zapowiedziane okresy konserwacji, podczas których niedostępne są określone funkcje.
  3. DAPARTO ponosi zawsze nieograniczoną odpowiedzialność, niezależnie od powodu prawnego, o ile przyczyna szkody leży w umyślnym lub w wyniku rażącego niedbalstwa naruszeniu obowiązków przez DAPARTO lub ustawowego przedstawiciela czy pracowników DAPARTO. Ponadto DAPARTO ponosi zawsze nieograniczoną odpowiedzialność, jeśli narażone są ciało, życie, zdrowie lub roszczenia wynikają z niem. ustawy o odpowiedzialności za produkt. Ponadto DAPARTO ponosi odpowiedzialność za lekkie nieumyślne naruszenie istotnych obowiązków. Istotne są obowiązki, których naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy lub których spełnienie umożliwia dopiero poprawne wykonanie umowy i na spełnieniu którego obie strony regularnie polegają. W takim przypadku DAPARTO ponosi jednak odpowiedzialność jedynie za szkody przewidywalne, typowe dla umowy. DAPARTO nie ponosi odpowiedzialności za lekkie nieumyślne naruszenie obowiązków innych, niż wskazane w poprzednich zdaniach.
 4. Korzystanie przez użytkownika końcowego

  1. Rejestracja użytkownika końcowego w DAPARTO jest bezpłatna i niewiążąca. DAPARTO nie wymaga również żadnych opłat od użytkowników końcowych za pośrednictwo ofert dystrybutorów. W celu założenia konta użytkownika końcowego konieczna jest najpierw rejestracja w systemie. DAPARTO zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji. Jeśli DAPARTO zaakceptuje rejestrację, użytkownik końcowy otrzymuje e-maila z potwierdzeniem na wskazany adres. Wtedy użytkownik końcowy staje się uczestnikiem DAPARTO. Kto składa zamówienie za pośrednictwem DAPARTO, bez posiadania konta użytkownika, również korzysta z DAPARTO i do procesu tego zastosowanie mają również niniejsze warunki.
  2. Błędy w procesie rejestracji mogą zostać naprawione poprzez zmianę określonych danych. Możliwe jest usunięcie błędów również w terminie późniejszym w istniejącym koncie użytkownika końcowego, poprzez zmianę odpowiednich danych.
  3. Rejestracja jest przechowywana w systemie DAPARTO i jest dostępna dla użytkownika końcowego na koncie użytkownika.
  4. Użytkownicy końcowi mogą w każdym momencie zakończyć stosunek korzystania z usługi. Wyrejestrowanie odbywa się drogą e-mailową pod adresem: abmelden@daparto.de. W celach bezpieczeństwa należy przy tym użyć adresu mailowego, który jest zapisany również w profilu użytkownika. Alternatywnie można wysłać również wypowiedzenie na adres DAPARTO.
 5. Funkcje strony: wyszukiwanie, zamówienie/zawarcie umowy

  1. Najważniejszą funkcją DAPARTO jest funkcja rynkowa. Dystrybutorzy sprzedają towary i ew. usługi za pośrednictwem DAPARTO. DAPARTO oferuje platformę, na której dystrybutorzy i użytkownicy końcowi mogą się odnaleźć za pomocą praktycznych funkcji, jak wyszukiwanie uporządkowane wg modeli pojazdów. DAPARTO samo nie oferuje żadnych towarów i nie udziela gwarancji na oferty dystrybutorów. DAPARTO informuje użytkowników końcowych, jaki dystrybutor jest odpowiedzialny za jaką ofertę i oferuje dystrybutorowi zdeponowanie (częściowo przewidzianych ustawą) informacji i warunków umowy (OWH) jego przedsiębiorstwa. Dystrybutor ma przy tym obowiązek przestrzegania ustawowych postanowień kraju, w którym obowiązuje oferta. Klienci powinni dokładnie przeczytać oświadczenia o ochronie danych osobowych, pouczenia o prawie do odwołania i inne informacje oraz warunki dystrybutora. Tym samym umowa sprzedaży, która dochodzi do skutku za pośrednictwem DAPARTO, zostaje zawarta wyłącznie pomiędzy użytkownikiem końcowym a dystrybutorem. DAPARTO nie jest ani przedstawicielem sprzedającego, ani kupującego.
  2. DAPARTO udostępnia system wyszukiwania w celu znalezienia poszczególnych produktów od dystrybutorów umieszczonych w wykazie DAPARTO. Umieszczaniem produktów w systemie wyszukiwania zajmują się dystrybutorzy. DAPARTO nie ma możliwości skontrolowania każdego produktu pod kątem poprawnego umieszczenia go w systemie. Jeśli dystrybutor niewłaściwie umieści produkt w systemie wyszukiwania i przeglądania i poda nieprawdziwe informacje odnośnie produktu, wówczas roszczenia użytkownika końcowego są skierowane przeciwko dystrybutorowi, chyba że zachodzi zawinienie po stronie DAPARTO. Nienaruszony pozostaje pkt. 3c).
  3. Obecnie istnieją dwie możliwości dokonania zakupów za pośrednictwem DAPARTO. W przypadku ofert z przyciskiem „Do sklepu” następuje przekierowanie do strony startowej dystrybutora, jeśli użytkownik końcowy kliknie na ten przycisk. W momencie przekierowania na stronę startową dystrybutora użytkownik końcowy opuszcza stronę internetową, za którą odpowiada DAPARTO. Następujący ewentualnie później zakup odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu dystrybutora. W przypadku ofert z przyciskiem „Do koszyka” ma miejsce ewentualny zakup przy wykorzystaniu strony internetowej DAPARTO. Poniższe informacje odnoszą się do tego wariantu.
  4. Zawarcie umowy kupna towarów lub usług za pośrednictwem DAPARTO odbywa się zasadniczo między użytkownikiem końcowym a dystrybutorem. Szczegółowe warunki zakupu wynikają z warunków zakupu (OWH) danego dystrybutora. DAPARTO udostępnia techniczne ramy dla zakupu. Proces zakupu jest inicjowany kliknięciem na „Do koszyka”. Produkt zostaje wówczas umieszczony w wirtualnym koszyku. Gdy użytkownik końcowy umieści w koszyku wszystkie produkty, które chciał nabyć w procesie zakupów, poprzez kliknięcie na „Do kasy” lub na link „Koszyk” w nagłówku strony a następnie na przycisk „Do kasy” dociera do systemu koszyka w DAPARTO, który umożliwia mu dokonanie zakupu w sposób wiążący. Zarejestrowani użytkownicy końcowi otrzymują najpierw możliwość zalogowania się do systemu za pomocą ich danych dostępowych. Osoby nie dysponujące kontem użytkownika w DAPARTO otrzymują możliwość bezpośredniego wprowadzenia danych niezbędnych do zakupu i dostawy. Błędy we wprowadzanych danych lub w wyborze towarów mogą być jeszcze skorygowane w systemie koszyka do momentu złożenia wiążącego oświadczenia woli. Poprzez kliknięcie na przycisk „Powrót” lub odpowiedni przycisk w przeglądarce urządzenia (komputer, smartfon, tablet lub inne urządzenia obsługujące Internet) użytkownik końcowy wraca do strony, na której wprowadzał dane i może je tam zmienić. Alternatywnie można również wprowadzić zmiany na ostatniej stronie systemu koszyka „Twoje zamówienie w DAPARTO” klikając na link „Zmień”, znajdujący się bezpośrednio przy wątpliwych danych. Błędnie wybrane produkty mogą zostać usunięte na ostatniej stronie systemu koszyka „Twoje zamówienie w DAPARTO” poprzez kliknięcie na link „Zmień” i na odpowiedni link „Usuń” lub symbol usuwania. Klikając na „Kup teraz” użytkownik końcowy składa wiążące oświadczenie woli. Jest ono skierowane do danego dystrybutora. W przypadku wyboru towarów lub usług kilku dystrybutorów, do każdego z nich kierowane jest odrębne oświadczenie woli, które dotyczy jedynie tych towarów, które zostały wybrane u danego dystrybutora.
  5. DAPARTO przesyła użytkownikowi końcowemu e-maila, który zawiera istotne treści z zamówienia. DAPARTO zaleca zapisanie tych treści lub ich wydrukowanie, a w każdym razie długotrwałe ich zarchiwizowanie, aby w razie ewentualnej reklamacji treści te były do dyspozycji. To samo dotyczy warunków umowy (OWH) i informacji od dystrybutorów. Przesłanie e-maila z potwierdzeniem zamówienia, e-maila o statusie zamówienia i ew. dalszych treści umowy, jak OWH, pouczenie o prawie do odwołania lub pouczenie o ochronie danych osobowych dystrybutora odbywa się za pośrednictwem DAPARTO w imieniu i na zlecenie danego dystrybutora.
  6. Jeśli klient nie otrzyma-maila z potwierdzeniem, powinien on sprawdzić w swoim systemie i ew. u swojego dostawcy, czy e-mail z potwierdzeniem został zatrzymany w wyniku możliwie błędnie ustawionych filtrów (filtr spamu). Jeśli nie jest to powodem, klient może zalogować się w systemie DAPARTO i sprawdzić na swoim koncie klienta, czy zamówienie zostało złożone. Jeśli nie jest to powodem, możliwa jest awaria systemu (por. pkt. 3). Jeśli zamówienie zostało zablokowane w wyniku awarii systemu, DAPARTO ponosi odpowiedzialność za swoje zawinienie, z uwzględnieniem pkt. 3c) w sytuacji, gdy ponowne zamówienie nie jest możliwe z powodów niezawinionych przez użytkownika końcowego.
 6. System ocen

  1. Użytkownicy mają obowiązek podawania wyłącznie prawdziwych danych w dokonywanych ocenach i niedokonywania wypowiedzi, które naruszają § 2 niniejszych warunków korzystania z serwisu. Oceny wydawane przez użytkowników muszą być zwłaszcza obiektywne, nie mogą w sposób nieuzasadniony dyskredytować osoby ocenianej. Komentarze użytkowników są w sposób trwały publikowane przez DAPARTO. Użytkownik wyraża zgodę na publikację i udziela spółce DAPARTO ewentualnie koniecznego do tego prawa użytkowania. Szczegóły dotyczące wytycznych w zakresie oceniania można znaleźć tutaj.
  2. Każde użycie systemu oceniania, które narusza cel systemu polegający na rzetelnej i uczciwej ocenie partnera na podstawie zrealizowanej transakcji, jest niedozwolone. Ponadto zabronione jest dokonywanie ocen samego siebie lub zlecania osobom trzecim wydania określonej oceny. W ocenie nie powinny być uwzględniane okoliczności, które pozostają poza konkretnym stosunkiem umowy.
  3. DAPARTO ma w każdym momencie prawo, bez podania przyczyny i bez wcześniejszego ostrzeżenia, do usunięcia ocen użytkowników, którzy naruszają powyższe regulacje lub ustawowe przepisy.
 7. Postanowienia końcowe

  1. Dla użytkowników, którzy w myśl niem. kodeksu handlowego, są prawnopublicznym funduszem specjalnym lub osobą prawną prawa publicznego, siedziba DAPARTO stanowi wyłączną jurysdykcję dla wszystkich sporów wynikających z niniejszych OWH.
  2. Obowiązuje prawo niemieckie, w wyłączaniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
  3. Dystrybutorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za archiwizację informacji przedstawianych na stronie internetowej DAPARTO i przechowywanych przez DAPARTO, których potrzebują w celach zabezpieczenia dowodów, księgowości itd. na nośniku niezależnym od DAPARTO. DAPARTO nie przechowuje danych klientów w formie trwałej na nośnikach. DAPARTO nie dokonuje zwłaszcza trwałej, umożliwiającej dostęp archiwizacji procesu zgłoszeniowego na stronie DAPARTO.
  4. Wskazuje się na fakt, że w przypadku trudności z interpretacją klauzul niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych w wersjach przetłumaczonych na inne języki, obowiązuje pierwotna wersja niemiecka.

Stan:

Poprzednie warunki użytkowania możesz znaleźć tutaj

Oświadczenie o ochronie prywatności

Stan: numer tygodnia 29 / 2018

Poniżej informujemy Państwa o przetwarzaniu przez nas danych osobowych i przysługujących Państwu roszczeniach i prawach, zgodnie z regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych objaśnia rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych osobowych na naszej stronie internetowej (łącznie zwanej dalej „stroną internetową”). Oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązuje niezależnie od używanej domeny, systemów i urządzeń (np. desktop, urządzenie przenośne itd.).

Danymi osobowymi są przy tym wszystkie dane, które mają do Państwa osobiste odniesienie, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowania użytkownika. Od wykorzystywanego serwisu zależy, jakie dokładnie dane są przetwarzane i w jaki sposób są wykorzystywane.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i do kogo mogę się zwrócić?

Administratorem jest:

DAPARTO GmbH
Salzufer 12
10587 Berlin
Telefon 030 5130 23 720
Fax 030 5130 23 719
info@daparto.com

Nasz zakładowy Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest dostępny pod adresem:

mip Consult GmbH
Adwokat Asmus Eggert
Alte Jakobstr. 77
10179 Berlin
Telefon 030 5130 23 720
datenschutz@daparto.com
www.sofortdatenschutz.de

2. Jakie źródła i dane są przez nas wykorzystywane?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen der Nutzung unserer Webseite und ggf. unserer Geschäftsbeziehung von Ihnen erhalten.

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Państwa w ramach korzystania z naszej strony internetowej i ewentualnie w ramach naszych stosunków handlowych. W przypadku czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, tzn. jeśli nie dokonują Państwo rejestracji lub przekazują nam informacje w inny sposób, pobieramy jedynie takie dane osobowe, które przeglądarka przekazuje na nasz serwer. W przypadku przeglądania strony pobieramy następujące dane dostępowe, które są dla nas pod względem technicznym konieczne do wyświetlenia naszej strony i zapewnienia stabilności oraz bezpieczeństwa. Do danych dostępowych należą adres IP, data i godzina zapytania, różnica stref czasowych do Greenwich Mean Time (GMT), treść żądania (tzn. konkretny adres pobieranej strony), metoda dostępu (GET, POST, PUT, DELETE), status dostępu/status kodu HTTP, każdorazowo przekazywana ilość danych, czas niezbędny do dostarczenia strony (Time-To-First-Byte), Referrer URL (uprzednio odwiedzana strona), typ i wersja przeglądarki, system operacyjny i jego powierzchnia, język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Ponadto otrzymujemy Państwa dane osobowe, jeśli kontaktują się Państwo z nami poprzez formularz kontaktowy lub e-mail. Danymi osobowymi są tutaj nazwisko i adres e-mail (zwane dalej „danymi kontaktowymi”).

3. Po co przetwarzamy Państwa dane (cel przetwarzania) i na jakiej podstawie prawnej?

Dane osobowe przetwarzamy jako samodzielny administrator, w myśl i zgodnie z postanowieniami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i federalną ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG) na następującej podstawie prawnej:

3.1 W celu spełnienia obowiązków wynikających z umowy, art. 6 ust. 1b RODO

Przetwarzanie danych osobowych (art. 4 nr 2 RODO) odbywa się w ramach udostępnienia platformy internetowej daparto.de. Platforma zawiera informacje dotyczące oferowanych akcesoriów. Tym samym istnieje możliwość znalezienia różnych oferentów, którzy proponują poszukiwane przez Państwa akcesoria.

My sami nie sprzedajemy towarów i nie gwarantujemy poprawności informacji, które są nam udostępniane przez oferentów akcesoriów samochodowych. Zakup, którego dokonują Państwo na platformie DAPARTO przekazujemy dla danego oferenta. W pojedynczych przypadkach oferujemy bezpośrednie linki do stron internetowych innych oferentów.

Cele przetwarzania danych uzależnione są w pierwszej kolejności od tego, czy zdecydują się Państwo na zakup.

Jeśli zdecydują się Państwo na realizację zakupu za pośrednictwem DAPARTO, wówczas przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach tego zlecenia pośrednictwa i przekazujemy Państwa dane odpowiednim sprzedawcom. Jeśli zdecydują się Państwo na otworzenie konta użytkownika, bez realizacji zakupu, Państwa dane przekazane w trakcie tworzenia konta użytkownika (adres e-mail, pseudonim, typ konta) są zapisywane w naszych systemach przetwarzania danych. Jeśli w trakcie zakupu lub rejestracji bez zakupu wyrażą Państwo zgodę, wówczas będziemy wykorzystywać Państwa dane, aby przekazywać informacje o interesujących nowościach na rynku w naszym newsletterze DAPARTO.

3.2 Na podstawie Państwa zgody, art. 6 ust. 1a RODO

Jeśli udzielili na Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych do określonych celów (np. pośrednictwo w zakupie, kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila w celu opracowania i realizacji zapytania, wysyłka newsletterów, e-mail itd.), takie przetwarzanie odbywające się na podstawie Państwa zgody jest zgodne z prawem. Udzielona zgoda może zostać odwołana w każdym momencie. Prosimy mieć na uwadze, że odwołanie ma skutek dopiero w przyszłości. Nie dotyczy to przetwarzania, które miało miejsce przed odwołaniem.

Realizacja działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, art. 6 ust. 1b RODO

Podczas kontaktowania się z nami (za pomocą formularza kontaktowego lub e-maila) Państwa dane, oprócz ewentualnie udzielonej zgody na opracowanie zapytania i jego realizację, są przetwarzane również na bazie realizacji działań przedumownych, art. 6 ust. 1b RODO.

3.4 W ramach wyważenia interesów, art. 6 ust. 1f RODO

W razie konieczności przetwarzamy Państwa dane w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich. Zamierzamy przy tym osiągnąć zwłaszcza następujące uzasadnione interesy::

 • Zapewnienie bezpieczeństwa IT, zwłaszcza bezpieczeństwa strony internetowej (patrz wyżej dane wskazane w punkcie 2)
 • Dochodzenie roszczeń prawnych i obrona w sporach prawnych
 • Reklama oraz badania rynku i opinii publicznej, o ile nie wyrazili Państwo sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych

4. Kto otrzymuje moje dane?

W obszarze przedsiębiorstwa dostęp do Państwa danych otrzymują takie organy, które ich potrzebują do realizacji naszych umownych i ustawowych obowiązków.

Również zatrudniane przez nas podmioty przetwarzające (art. 28 RODO) mogą otrzymać dostęp do danych w ww. celach. Są to przedsiębiorstwa w kategoriach: usługi IT, logistyka, usługi poligraficzne, telekomunikacja, inkaso, doradztwo i konsulting oraz dystrybucja i marketing. Jeśli angażujemy podmioty przetwarzające, aby udostępnić nasze usługi, podejmujemy właściwe środki prawne oraz odpowiednie techniczne i organizacyjne działania, aby zapewnić ochronę danych osobowych, zgodnie z właściwymi ustawowymi przepisami. Dane są przetwarzane wyłącznie w obszarze Unii Europejskiej.

Przekazywanie danych osobom trzecim odbywa się wyłącznie w ramach ustawowych wytycznych. Dane użytkowników są przekazywane osobom trzecim wyłącznie w sytuacji, gdy jest to konieczne np. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO do celów związanych z umową lub na podstawie uzasadnionych interesów, zgodnie z art. 6 ust. 1lit. f) RODO, dotyczących ekonomicznego i wydajnego prowadzenia naszej działalności lub gdy wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie danych. W przypadku czysto informacyjnego korzystania ze strony internetowej zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych osobom trzecim.

5. Jak długo przechowywane są moje dane?

Ze względów bezpieczeństwa (np. wyjaśnienie nadużyć i oszustw) logi są przechowywane przez okres maksymalnie 30 dni i po tym okresie są usuwane (patrz wyżej pkt. 2). Dane, których dalsze przechowywanie jest konieczne ze względów dowodowych, są wyłączone z procesu usuwania do momentu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu

W razie konieczności przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres trwania naszego stosunku handlowego, co na przykład obejmuje nawiązanie i realizację umowy pośrednictwa oraz opiekę po zawarciu umowy kupna z danym sprzedającym.

Ponadto podlegamy różnym obowiązkom przechowywania i dokumentacji, wynikającym m.in. z niem. kodeksu handlowego (HGB) i niem. ordynacji podatkowej (AO). Wskazane tam terminy przechowywania lub dokumentacji wynoszą od 2 do 10 lat.

Ostatecznie okres przechowywania oceniany jest również na podstawie ustawowych terminów przedawnienia, które mogą np. zgodnie z §§ 195 i nast. niem. kodeksu cywilnego (BGB) wynosić zasadniczo 3 lata, w poszczególnych przypadkach jednak również 30 lat, przy czym regularny termin przedawnienia wynosi 3 lata.

6. Czy dane są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Udostępnione dane są przetwarzane na terenie Unii Europejskiej oraz w USA. Prosimy mieć na uwadze, że z odbiorcami Państwa danych w stosunku do państw, co do których nie wydana została decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z art. 45 RODO, jak jest to w przypadku USA, albo zapewnimy, że posiadają one certyfikat tarczy prywatności UE-USA (jak np. Google) lub uzgodnimy z takimi odbiorcami europejskie standardowe klauzule dotyczące ochrony danych. A to w celu ochrony Pańskich danych oraz osiągnięcia odpowiedniego poziomu ochrony Państwa danych osobowych. Mają Państwo możliwość otrzymania kopii lub wglądu do europejskich standardowych klauzul dotyczących ochrony danych. W razie potrzeby należy zwrócić się do nas za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1.

7. Jakie przysługują mi prawa dotyczące ochrony danych?

Każda osoba ma

 • prawo do dostępu do danych, zgodnie z art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 RODO oraz
 • prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO.

Poza tym mogą Państwo odwołać swoje zgody, zasadniczo ze skutkiem w przyszłości.

Ponadto istnieje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO w zw. z § 19 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych).e (Art. 77 DS-GVO i.V.m. § 19 BDSG).

Dodatkowo chcielibyśmy zwrócić uwagę na Państwa prawo do wniesienia sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO:

Informacja dotycząca prawa do wniesienia sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO

Mają Państwo prawo, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów); dotyczy to również profilingu opartego na tym postanowieniu, w myśl art. 4 nr 4 RODO, stosowanego przez nas w celu analizy ankiet lub do celów reklamowych.

Jeśli złożą Państwo sprzeciw, nie będziemy przetwarzać już Państwa danych osobowych, chyba że udowodnimy istnienie ważnych uzasadnionych przesłanek do przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i swobodami lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

W poszczególnych przypadkach przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu reklamy bezpośredniej. Mają Państwo prawo wnieść w każdym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tego rodzaju celach reklamowych; dotyczy to również profilingu, o ile jest on powiązany z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania dla celów reklamy bezpośredniej, wówczas nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych w tych celach.

Sprzeciw można wnieść bez zachowania formy i nie jest to powiązane z żadnymi innymi kosztami, poza kosztem przekazania informacji, zgodnie z podstawowymi taryfami.

Sprzeciw należy skierować – w miarę możliwości – do:

DAPARTO GmbH
Salzufer 12
10587 Berlin

lub e-mailem na adres:
datenschutz@daparto.com

8. W jakim zakresie ma miejsce zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, włącznie z profilingiem?

W ramach dostępu do naszej strony internetowej lub w ramach nawiązania kontaktu za pośrednictwem formularza lub e-maila nie korzystamy zasadniczo z pełni zautomatyzowanego podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 RODO. Jeśli w poszczególnych przypadkach procedura ta zostanie przez nas zastosowana, zostaną o tym Państwo odrębnie poinformowani, o ile jest to określone ustawą.

Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany w celu analizy określonych osobistych aspektów (profiling).

9. Czy mam obowiązek udostępnienia danych?

W ramach naszej strony internetowej muszą Państwo udostępnić takie dane osobowe, które pod względem technicznym lub ze względów bezpieczeństwa są konieczne do korzystania z naszej strony. Jeśli nie udostępnią Państwo powyższych danych, nie będzie możliwe korzystanie z naszej strony.

W ramach nawiązania kontaktu za pośrednictwem formularza lub e-maila muszą Państwo udostępnić takie dane osobowe, które są konieczne do opracowania Państwa zapytania. W przeciwnym wypadku Państwa zapytanie nie zostanie opracowane.

10. Newsletter

Za pomocą następujących wskazówek objaśnimy Państwu treści naszego newslettera oraz procedury związane ze zgłoszeniem, wysyłką i analizą do celów statystycznych, jak i prawo do wniesienia sprzeciwu. Prenumerując nasz newsletter wyrażają Państwo zgodę na jego otrzymywanie i opisane procedury.

Treść newslettera: Newsletter, e-maile lub inne elektroniczne powiadomienia z informacjami reklamowymi (dalej „newsletter”) przesyłamy jedynie za zgodą odbiorców lub na podstawie ustawowego zezwolenia. Jeśli w ramach zgłoszenia do newslettera jego treści są dokładnie oznaczone, są one miarodajne dla zgody użytkowników. W pozostałym zakresie nasz newsletter zawiera informacje dotyczące naszych produktów, ofert, akcji i naszego przedsiębiorstwa.

Double-Opt-In i protokołowanie:Zgłoszenie do naszego newslettera odbywa się wg procedury Double-Opt-In, tzn. po zgłoszeniu otrzymują Państwo e-maila, w którym znajduje się prośba o potwierdzenie zgłoszenia. Potwierdzenie takie jest konieczne, aby nikt nie mógł dokonać zgłoszenia za pomocą obcych adresów mailowych. Zgłoszenia do newslettera są protokołowane, aby proces zgłoszenia mógł być udokumentowany zgodnie z prawnymi wymogami. Należy tutaj zapisanie momentu zgłoszenia i potwierdzenia, jak i adres IP. Protokołowaniu podlegają również zmiany Państwa danych przechowywanych u usługodawcy zajmującego się wysyłką.

Usługodawca zajmujący się wysyłką: Wysyłka newslettera odbywa się za pośrednictwem spółki Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, nazywanej dalej „Usługodawcą wysyłkowym”. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych usługodawcy wysyłkowego są dostępne do wglądu tutaj: https://www.newsletter2go.de/datenschutz/.

Ponadto usługodawca wysyłkowy może, wg własnych informacji, używać tych danych w formie spseudonimizowanej, tzn. bez przyporządkowania do użytkownika, w celu optymalizacji i ulepszenia własnego serwisu, np. w celu technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newslettera lub dla celów statystycznych, aby określić, z jakich krajów pochodzą odbiorcy. Usługodawca wysyłkowy nie wykorzystuje jednak danych naszych odbiorców newslettera, aby składać im własne oferty lub przekazać je osobom trzecim.

Dane zgłoszeniowe: W celu zgłoszenia się do newslettera wystarczy podanie adresu e-mail.

Pomiar wyników: Newslettery zawierają tzw. „web-beacon“, tzn. jednopikselowe pliki, które są pobierane z serwera usługodawcy wysyłkowego w momencie otwierania newslettera. W ramach tego pobierania zapisywane są najpierw informacje techniczne, jak informacje dotyczące przeglądarki i systemu, jak i adres IP i moment pobrania. Informacje te są wykorzystywane do ulepszenia serwisu pod kątem technicznym, na podstawie danych technicznych lub grup docelowych czy zachowania czytelnika na podstawie miejsc pobrania (możliwych do określenia za pomocą adresu IP) lub czasu pobrania. Do statystycznego pobrania należy również stwierdzenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i na jakie linii klika czytelnik. Informacje te mogą jednak zostać ze względów technicznych przyporządkowane do poszczególnych odbiorców newslettera. Nie jest jednak naszym zamiarem, podobnie jak i usługodawcy wysyłkowego, obserwowanie poszczególnych użytkowników. Analizy służą nam przede wszystkim do tego, aby rozpoznać zwyczaje czytelnicze użytkowników i dopasować do nich nasze treści lub przesyłać różne treści, stosownie do zainteresowań naszych użytkowników.

Wysyłka newsletterów i pomiar wyników odbywają się na podstawie zgody odbiorców, zgodnie z art. 6 ust. 1a, art. 7 RODO w zw. z § 7 ust. 2 nr 3 niem. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG) lub na podstawie zezwolenia ustawowego, zgodnie z § 7 ust. 3 niem. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Protokołowanie procedury zgłoszeniowej odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1f RODO i służy udokumentowaniu zgody na otrzymywanie newslettera.

Wypowiedzenie/odwołanie – w każdym momencie mogą Państwo wypowiedzieć otrzymywanie newslettera, tzn. odwołać swoją zgodę. Link do złożenia wypowiedzenia newslettera znajdą Państwo na końcu każdego z newsletterów. Jeśli użytkownik zgłosi się jedynie do newslettera i wypowie takie zgłoszenie, jego dane osobowe zostaną usunięte.

11. Pliki cookie & pomiar zasięgu

Pliki cookie to są informacje, które są przenoszone z naszego serwera sieciowego, serwerów sieciowych osób trzecich na przeglądarkę internetową użytkownika i są tam zapisywane w celu późniejszego pobrania. W przypadku cookie chodzi o małe pliki lub inne rodzaje zapisywania informacji. Pliki cookie służą częściowo bezpieczeństwu lub są konieczne do funkcjonowania naszej strony internetowej (np. prezentacji strony) lub w celu zapisania decyzji użytkownika w momencie potwierdzenia bannera cookie.

Stosujemy „cookie sesyjne”, które są przechowywane jedynie przez czas aktualnych odwiedzin naszej strony internetowej (np. aby umożliwić przechowywanie statusu Państwa loginu lub funkcji koszyka na zakupy, a tym samym wykorzystywanie naszej oferty internetowej). W pliku cookie sesyjnym przechowywany jest przypadkowo uzyskany jednoznaczny numer identyfikacyjny, tzw. sesja ID. Ponadto cookie zawiera dane dotyczące pochodzenia i terminy przechowywania. Te cookie nie mogą zapisywać żadnych innych danych. Cookie sesyjne są usuwane, gdy zakończą Państwo korzystanie z naszej oferty internetowej i np. się wylogują lub zamkną przeglądarkę.

O stosowaniu plików cookie w ramach spseudonimizowanego pomiaru zasięgu użytkownik jest informowany w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Jeśli użytkownik nie chciałby, aby pliki cookie były przechowywane na jego komputerze, prosimy o dezaktywowanie odpowiedniej opcji w ustawieniach systemu przeglądarki. Zapisane pliki cookie mogą zostać usunięte w ustawieniach przeglądarki. Wyłączenie cookie może prowadzić do ograniczeń w funkcjonowaniu tej oferty internetowej.

Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec stosowania cookie, które służą celom pomiaru zasięgu i celom reklamowym, poprzez stronę do dezaktywacji inicjatyw reklamowych w sieci (http://optout.networkadvertising.org/) oraz dodatkowo stronę amerykańską (http://www.aboutads.info/choices) lub europejską (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

12. Google Analytics

Na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego (tzn. interes w analizie, optymalizacji i działaniu ekonomicznym naszej oferty internetowej w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO) stosujemy Google Analytics, internetową usługę analityczną Google LLC („Google“). Google stosuje cookies. Informacje dotyczące korzystania z oferty internetowej przez użytkownika pozyskane przy użyciu cookies są zasadniczo przekazywane na serwer Google w USA i tam są przechowywane.

Google podlega certyfikacji w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA i dzięki temu gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa o ochronie danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google będzie wykorzystywać te informacje na nasze zlecenie, w celu przeprowadzenia analizy w zakresie korzystania przez użytkowników z naszej oferty internetowej, sporządzania raportów o aktywnościach w obszarze tej internetowej oferty i świadczenia na naszą rzecz innych usług, powiązanych z korzystaniem z tej oferty internetowej i korzystaniem z Internetu. Z przetwarzanych danych mogą przy tym zostać stworzone spseudominizowane profile użytkownika.

Stosujemy Google Analytics, aby wyświetlenia uruchamiane w obszarze usług reklamowych Google i jego partnerów, były pokazywane tylko takim użytkownikom, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą internetową lub wykazują konkretne cechy (np. zainteresowanie określonymi tematami lub produktami, określanymi za pomocą odwiedzanych stron internetowych), które my przekazujemy do Google (tzw. „Remarketing-Audiences” lub „Google-Analytics-Audiences“). Za pomocą Remarketing-Audiences chcielibyśmy zapewnić, aby nasze wyświetlenia odpowiadały potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie były uciążliwe.

Stosujemy Google Analytics wyłącznie z aktywowaną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika ulega skróceniu przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam skracany.

Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą uniknąć przechowywania plików cookies za pomocą odpowiednich ustawień oprogramowania ich przeglądarki; użytkownicy mogą poza tym uniknąć rejestracji danych uzyskanych przez Google przy użyciu cookies, a odnoszących się do ich korzystania z oferty internetowej i przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Pozostałe informacje dotyczące wykorzystywania danych przez Google, możliwości ustawień i składania sprzeciwu są dostępne na stronach Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Wykorzystywanie danych przez Google podczas korzystania ze stron internetowych lub aplikacji naszych partnerów”), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Wykorzystywanie danych do celów reklamowych“), http://www.google.de/settings/ads („Zarządzanie informacjami używanymi przez Google w celu wyświetlania reklam”).

13. Usługi marketingowe i remarketingowe Google

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (tj. interes w analizie, optymalizacji i działaniu ekonomicznym naszej oferty internetowej w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO) korzystamy z usług marketingowych i remarketingowych (w skrócie „obsługa marketingowa Google”) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).

Google podlega certyfikacji w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA i dzięki temu gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa o ochronie danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Usługi marketingowe Google zezwalają nam na wyświetlanie reklam dla i na naszej stronie w sposób bardziej ukierunkowany, aby zaprezentować użytkownikom tylko takie wyświetlenia, które są zgodne z ich zainteresowaniami. Jeśli użytkownikowi pokazywane są np. wyświetlenia dla produktów, którymi interesował się na innych stronach internetowych, mówi się w takim przypadku o „remarketingu”. W takim celu, w przypadku otwierania naszych lub innych stron, na których aktywna jest usługa marketingowa Google, Google wprowadza bezpośrednio kod Google i tzw. tagi (re)marketingowe (niewidoczne grafiki lub kod, nazywane również „web beacons”) zostają połączone ze stroną internetową. Z ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny cookie, tj. mały plik (zamiast cookies mogą być używane również porównywalne technologie). Pliki cookies mogą pochodzić z różnych domen, m.in. google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com oder googleadservices.com. W takim pliku zapisywane jest, jakie strony internetowe odwiedza użytkownik, jakimi treściami się interesuje i na jakie oferty kliknął, następnie informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, przekierowujących stron internetowych, czasu odwiedzin oraz innych danych w zakresie korzystania z oferty internetowej. Adres IP użytkownika jest również rejestrowany, przy czym w ramach Google-Analytics informujemy, że adres IP użytkownika ulega skróceniu na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam skracany. Adres IP nie jest łączony z danymi użytkownika w obszarze innych ofert Google. Powyższe informacje mogą zostać przez Google powiązane z takimi informacjami z innych źródeł. Jeśli użytkownik odwiedza następnie inne strony internetowe, wówczas mogą być mu pokazywane wyświetlenia zgodne z jego zainteresowaniami.

Dane użytkownika są przetwarzane w ramach usługi marketingowej Google w formie spseudonimizowanej, tj. Google przechowuje i przetwarza np. nie nazwisko lub adres e-mailowy użytkownika, lecz przetwarza istotne dane w odniesieniu do plików cookie, w obrębie spseudonimizowanych profili użytkownika. Tj. z punktu widzenia Google wyświetlenia nie są zarządzane i wyświetlane dla konkretnie zidentyfikowanej osoby, lecz dla posiadacza plików cookie, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem. Nie obowiązuje to w sytuacji, gdy użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie tych danych bez pseudonimizacji. Informacje o użytkowniku zebrane za pośrednictwem usługi marketingowej Google są przekazywane do Google i tam są przechowywane na serwerach Google w USA.

Do stosowanych przez nas usług marketingowych Google należy m.in. internetowy program reklamowy „Google AdWords“. W przypadku Google AdWords każdy klient AdWords otrzymuje inny „Conversion-Cookie“. Tym samym cookies nie mogą być monitorowane przez klientów AdWords za pośrednictwem stron internetowych. Informacje zebrane za pomocą cookies służą do tworzenia statystyk Conversion dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na Conversion-Tracking. Klienci AdWords otrzymują informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich wyświetlenie i zostali przekierowani na stronę przewidzianą w tagu Conversion-Tracking. Nie otrzymują oni jednak informacji, za pomocą których mogliby zidentyfikować indywidualnego użytkownika.

Na podstawie usługi marketingowej Google „DoubleClick” możemy włączać wyświetlenia reklamowe osób trzecich. DoubleClick używa cookies, które umożliwiają Google i jego partnerskim stronom internetowym włączanie wyświetleń w Internecie na bazie odwiedzin użytkownika na naszej stronie internetowej lub innych stronach.

Na podstawie usługi marketingowej Google „AdSense” możemy włączać wyświetlenia reklamowe osób trzecich. AdSense używa cookies, które umożliwiają Google i jego partnerskim stronom internetowym integrację wyświetleń w Internecie na bazie odwiedzin użytkownika na naszej stronie internetowej lub innych stronach.

Możemy również stosować usługę „Google Optimize“. Google Optimize pozwala nam w ramach tzw. „A/B-Testings” zrozumieć, jak oddziałują różne zmiany na stronie internetowej (np. zmiana pola do wprowadzania danych, zmiana designu itd.). Dla tych celów testowych cookies są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Przetwarzane są przy tym wyłącznie spseudonimizowane dane użytkownika.

Poza tym możemy stosować „Google Tag Manager”, w celu włączenia i zarządzania usługami analitycznymi i marketingowymi Google.

Pozostałe informacje dotyczące wykorzystywania danych w celach marketingowych są dostępne na stronie: https://www.google.com/policies/technologies/ads, natomiast oświadczenie Google o ochronie danych osobowych można pobrać ze strony: https://www.google.com/policies/privacy.

Jeśli chcieliby Państwo złożyć sprzeciw wobec reklamy odnoszącej się do zainteresowań poprzez usługi marketingowe Google, można wykorzystać możliwości ustawień i opt-out udostępnione przez Google: http://www.google.com/ads/preferences.

14. Usługi Facebooka, Custom Audiences i marketing na Facebooku

W ramach naszej oferty internetowej stosujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w analizie, optymalizacji i działaniu ekonomicznym naszej oferty internetowej i w tych celach tzw. „piksel Facebooka” sieci społecznościowej Facebook, prowadzonej przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub w przypadku siedziby w UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).

Facebook podlega certyfikacji w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA i dzięki temu gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa o ochronie danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Za pomocą piksela Facebooka, Facebook ma możliwość przede wszystkim określenia odwiedzających naszą stronę internetową jako grupy docelowej dla prezentacji wyświetleń (tzw. „Facebook-Ads”). Zgodnie z tym stosujemy piksela Facebooka, aby włączane przez nas Facebook-Ads wyświetlać jedynie takim użytkownikom Facebooka, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą internetową lub wykazują określone cechy (np.. zainteresowanie określonymi tematami lub produktami, które są określane na podstawie odwiedzanych stron), którego my przekazujemy do Facebooka (tzw. „Custom Audiences“). Za pomocą piksela Facebooka chcielibyśmy również zapewnić, aby nasze Facebook-Ads odpowiadały zainteresowaniom użytkownika i nie były uciążliwe. Za pomocą piksela Facebooka możemy ponadto śledzić skuteczność wyświetleń reklamowych na Facebooku do celów statystycznych i badania rynku, obserwując, czy użytkownik został po kliknięciu na wyświetlenie reklamowe na Facebooku przekierowany dalej na naszą stronę (tzw. „Conversion“).

Piksel Facebooka jest w momencie otwierania naszej strony powiązany bezpośrednio z Facebookiem i może na Państwa urządzeniu zapisywać tzw. cookie, tzn. mały plik. Gdy następnie zalogują się Państwo na Facebooku lub są stale tam zalogowani, odwiedziny na naszej stronie internetowej zostaną odnotowane na Państwa profilu. Dane pobierane przez Państwa są dla nas anonimowe, więc nie umożliwiają nam identyfikacji użytkownika. Jednak dane z Facebooka są zapisywane i przetwarzane, tak, że możliwe jest powiązanie z danym profilem użytkownika i może być ono wykorzystywane przez Facebook lub do własnych celów badania rynku i celów reklamowych. Jeśli przekazujemy dane do Facebooka w celach porównawczych, są one szyfrowane lokalnie na przeglądarce i dopiero wówczas przesyłane do Facebooka za pośrednictwem zabezpieczonego połączenia https. Odbywa się to jedynie w celu porównawczym z również zaszyfrowanymi przez Facebook danymi.

Ponadto podczas stosowania piksela Facebooka wykorzystujemy funkcję dodatkową „porównanie rozszerzone”. Tutaj dane jak numer telefonu, adresy e-mail lub ID użytkownika na Facebooku są przekazywane (zaszyfrowane) do Facebooka do stworzenia grup docelowych („Custom Audiences“ lub „Look Alike Audiences“). Pozostałe informacje dotyczące „porównania rozszerzonego”: https://www.facebook.com/business/help/611774685654668).

Również na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego wykorzystujemy procedurę „Custom Audiences from File“ sieci społecznościowej Facebook, Inc. W tym przypadku adresy e-mailowe odbiorców newslettera są pobierane z Facebooka. Proces Upload odbywa się w formie zaszyfrowanej. Upload służy jedynie określeniu odbiorców naszych wyświetleń na Facebooku. Chcielibyśmy w ten sposób zapewnić, że wyświetlenia będą pokazywane jedynie użytkownikom, którzy są zainteresowani naszymi informacjami i usługami.

Przetwarzanie danych przez Facebooka odbywa się w ramach dyrektywy Facebooka dotyczącej wykorzystywania danych osobowych. Zgodne z tym ogólne wskazówki dotyczące prezentacji Facebook-Ads w dyrektywie Facebooka dotyczącej wykorzystywania danych osobowych: https://www.facebook.com/policy.php. Specjalne informacje i szczegóły dotyczące piksela Facebooka i jego funkcjonowania dostępne są w usługach pomocniczych Facebooka: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec zapisów dokonanych przez piksela Facebooka i wykorzystywania danych osobowych w celu prezentacji Facebook-Ads. W celu ustawienia, jakie rodzaje wyświetleń reklamowych będą Państwu pokazywane na Facebooku, mogą Państwo otworzyć stronę utworzoną przez Facebooka i tam postępować według wskazówek dotyczących ustawień do reklamy ukierunkowanej na użytkownika: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ustawienia są realizowane niezależnie od platformy, tzn. są przejmowane przez wszystkie urządzenia, jak komputer stacjonarny lub urządzenia mobilne.

Aby zapobiec rejestracji Państwa danych na naszej stronie przy użyciu piksela Facebooka, należy kliknąć na następujący link: Wskazówka Facebook-Opt-Out: w przypadku kliknięcia na ten link, plik cookie „Opt-Out“ zostanie zapisany na urządzeniu. Jeśli pliki cookie zostaną usunięte z przeglądarki, należy ponownie kliknąć na ten link. Ponadto Opt-Out obowiązuje w obszarze używanych przez Państwa przeglądarek i jedynie w obszarze naszej domeny, na której nastąpiło kliknięcie na link.

Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec stosowania plików cookie służących pomiarowi zasięgu i celom reklamowym poprzez stronę do dezaktywacji inicjatyw reklamowych w sieci (http://optout.networkadvertising.org/) oraz dodatkowo stronę amerykańską (http://www.aboutads.info/choices) lub europejską (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

15. Facebook Social Plugins

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (tzn. interes w analizie, optymalizacji i działaniu ekonomicznym naszej oferty internetowej w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO) korzystamy z Social Plugin („wtyczka”) sieci społecznościowej facebook.com, prowadzonej przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki mogą przedstawiać elementy interakcyjne lub treści (np. wideo, grafiki lub fragmenty tekstowe) i są rozpoznawalne po logo Facebooka (biała litera „f” na niebieskim tle, pojęcie „like”, „podoba mi się” lub znak „kciuk do góry”) lub są oznaczone dodatkiem „Facebook Social Plugin” Lista i wygląd wtyczek Facebook Social Plugin są dostępne tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook podlega certyfikacji w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA i dzięki temu gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa o ochronie danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Gdy użytkownik uruchamia funkcję oferty internetowej, która zawiera taką wtyczkę, jego urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Treść wtyczki jest przekazywana przez Facebooka bezpośrednio na urządzenie użytkownika i zostaje zintegrowana z ofertą internetową. Z przetwarzanych danych mogą przy tym zostać stworzone profile użytkownika odnoszące się do korzystania ze stron. Dlatego nie mamy wpływu na zakres danych, które są pobierane przez Facebooka za pomocą tych wtyczek i przekazujemy użytkownikowi informacje stosownie do naszego stanu wiedzy.

Poprzez włączenie wtyczek Facebook otrzymuje informację, że użytkownik otworzył odpowiednią stronę z ofertą internetową. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przyporządkować te odwiedziny strony do konta na Facebooku. Jeśli użytkownik wchodzi w interakcję z wtyczkami, np. klika na znak Like lub dodaje komentarz, odpowiednia informacja jest przesyłana bezpośrednio z jego urządzenia do Facebooka i tam jest przechowywana. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, mimo to istnieje możliwość uzyskania i przechowywania jego adresu IP przez Facebook. Wg Facebooka w Niemczech przechowywane są jedynie zanonimizowane adresy IP.

Cel i zakres pobierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebooka, jak i odnoszące się do tego prawa oraz możliwości ustawień w celu ochrony sfery prywatnej użytkownika, można znaleźć w informacjach Facebooka dotyczących ochrony danych osobowych: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook zbierał dane o nim za pośrednictwem tej oferty internetowej i powiązał je z jego danymi członkowskimi przechowywanymi na Facebooku, przed skorzystaniem z naszej oferty internetowej musi się wylogować z Facebooka i usunąć swoje pliki cookie. Pozostałe ustawienia i sprzeciwy przeciwko wykorzystywaniu danych do celów reklamowych są możliwe w obszarze ustawień profilu Facebooka: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub za pośrednictwem strony amerykańskiej: http://www.aboutads.info/choices/ lub strony europejskiej: http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia te odbywają się niezależnie od platformy, tj. są przejmowane przez wszystkie urządzenia, jak komputer stacjonarny lub urządzenia mobilne.

17. Analiza zasięgu z Matomo (dawniej PIWIK)

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (tzn. interes w analizie, optymalizacji i działaniu ekonomicznym naszej oferty internetowej w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO) korzystamy z Matomo, otwartoźródłowego oprogramowania do analizy statystycznej ruchu użytkowników. Adres IP użytkownika jest skracany, zanim zostanie zapisany. Matomo stosuje jednak cookie, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z oferty internetowej przez użytkownika. Przy tym, z przetwarzanych danych mogą być tworzone spseudonimizowane profile użytkowników.

Informacje o korzystaniu z oferty internetowej uzyskane za pośrednictwem cookie są zapisywane na naszym serwerze i nie są przekazywane osobom trzecim.

Opt-Out Piwik:

18. Włączenie usług i treści osób trzecich

W ramach naszej oferty internetowej, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (tzn. interes w analizie, optymalizacji i działaniu ekonomicznym naszej oferty internetowej w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO) korzystamy z zasobów i usług osób trzecich, aby włączyć ich treści i usługi, jak np. filmy lub czcionki (zwane dalej jako „treści”). Warunkiem jest zawsze, aby osoby trzecie stosujące te treści korzystały z adresu IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP treści te nie mogłyby być przesyłane na ich przeglądarkę. Adres IP jest tym samym konieczny do prezentacji tych treści. Staramy się stosować tylko takie treści, których oferenci wykorzystują adres IP jedynie do dostarczania treści. Osoby trzecie mogą ponadto stosować tzw. znaczniki pikseli (niewidoczne grafiki, określane również jako „Web Beacons”) do celów statystycznych lub marketingowych. Poprzez „Pixel-Tags” mogą być analizowane informacje, jak ruch użytkowników na stronach. Spseudonimizowane informacje mogą być następnie zapisywane jako cookie na urządzeniu użytkownika i zawierają między innymi techniczne informacje dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, odniesień, czasu odwiedzin oraz innych danych o korzystaniu z naszej oferty internetowej, jak i mogą być powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.

Poniższa prezentacja oferuje przegląd innych dostawców oraz ich treści, wraz z linkami do ich oświadczeń i ochronie danych osobowych, które zawierają dalsze wskazówki w zakresie przetwarzania danych oraz , częściowo tu wskazane, możliwości złożenia sprzeciwu (tzw. Opt-Out):

 • Jeśli nasi klienci korzystają z usług płatniczych osób trzecich (np. PayPal lub przelew natychmiastowy), obowiązują warunki handlowe i wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych danego oferenta, które można pobrać z danej strony internetowej lub aplikacji transakcyjnej.
 • Zewnętrzne czcionki Google, LLC., https://www.google.com/fonts („Google Fonts“). Włączenie Google Fonts odbywa się poprzez wywołanie serwera w Google (z reguły w USA). Oświadczenie o ochronie danych osobowych: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Filmy z platformy “YouTube” dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Oświadczenie o ochronie danych osobowych: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • W ramach naszej oferty internetowej mogą zostać włączone funkcje usługi lub platformy Twitter (zwanej dalej „Twitter“). Twitter jest ofertą Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Funkcje zawierają prezentację naszych postów w obszarze Twittera w ramach naszej oferty internetowej, nawiązanie do naszego profilu na Twitterze oraz możliwość zintegrowania z postami i funkcjami na Twitterze, jak również dokonania pomiarów, czy użytkownik dotarł do naszej oferty internetowej za pośrednictwem wyświetlanych na Twitterze reklam (tzw. pomiar Conversion). Twitter podlega certyfikacji w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA i dzięki temu gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa o ochronie danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Oświadczenie o ochronie danych osobowych: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.
 • Zewnętrzne kody JavaScript-Frameworks “jQuery”, udostępnione przez innego dostawcę jQuery Foundation, https://jquery.org.